Voortgang Beth-San fase 3

Cedrah is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van Beth-San
fase 3. Hiervoor is een projectgroep opgesteld die zichzelf graag voorstelt. Ook worden hieronder de stappen toegelicht die doorlopen moeten worden voordat de nieuwbouw van start kan.

Woonbehoefteonderzoek
Uit het woonbehoefteonderzoek komt naar voor voren dat er een grote vraag is naar identiteitsgebonden zorg in de buurt. Met het realiseren van 54 nieuwe appartementen naast het woonzorgcentrum Beth San kunnen alle (toekomstige) doelgroepen bediend worden en kan bijgedragen worden aan een goede leefbaarheid. De woningen zijn nieuw, duurzaam en levensloopbestendig met mooie voorzieningen in een groene en dorpse omgeving.

Het project richt zich specifiek op een doelgroep voor het hogere prijssegment, de vrije sectorhuur en -koop. In andere nieuwbouwprojecten van Cedrah wordt een mix van sociale huur en koop ontwikkeld, maar in de woonzorgzone Beth-San is met het wooncomplex Wilde Veenen al woningaanbod binnen het sociale huursegment beschikbaar. Met de realisatie van de laatste fase van het plan is de woonzorgzone Beth-San voorbereid op de toekomst en kunnen alle klantgroepen binnen de achterban gehuisvest worden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de thuiszorg en huishoudelijke hulp dichtbij de locatie te laten groeien.

Plannen en ontwerpen
De antwoorden van het woonbehoefteonderzoek, het bestemmingsplan en gegevens over de locatie zullen worden verwerkt in een projectplan. Verder wordt door de projectgroep een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Een gesprek hierover met de gemeente Zuidplas is belangrijk om het nieuwbouwproces goed te kunnen laten verlopen. Met de gemeente zal voornamelijk gesproken worden over de gewenste wijzigingen binnen het huidige bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde procedure.

Voor het programma van eisen worden verschillende ontwerpen gemaakt, waarin
bijvoorbeeld aandacht is voor de verbinding met Beth-San, keuzevrijheid voor
de klant en voldoende parkeergelegenheid. Functioneel dienen de appartementen
te voldoen aan deze tijd met de nadruk op verlaging van het energiegebruik.
Hier is al rekening mee gehouden tijdens de bouw van het zorgcentrum en in
fase 3 kan dit geoptimaliseerd worden.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit de locatiemanager van Beth-San, een zelfstandig projectontwikkelaar en uit drie collega’s van de afdeling Wonen & Vastgoed:

Jan-Dirk Meijering is sinds april 2012 locatiemanager van Beth San. Hij wil de belangen van de huidige bewoners en de nieuwe buren behartigen door zich in te zetten in de projectgroep, zodat zij een optimaal woongenot ervaren.
Jan van Sorge is zelfstandig projectontwikkelaar en woonachtig in Moerkapelle. Zijn doel is om appartementen te realiseren die recht doen aan het dorp Moerkapelle en aan de verwachtingen en wensen van de huidige kopers.
Christiaan van der Wege is manager Wonen & Vastgoed en verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille van Cedrah. Zijn taak is het aansturen van de hoofdlijnen in het project en het afstemmen van de klantvraag en wensen op het project.
Hermen van Driel is werkzaam als woonconsulent bij Cedrah. Hij was betrokken bij het woonbehoefteonderzoek en zijn doel is om de wensen vanuit dit onderzoek zoveel als mogelijk te verwerken in de plannen.
Debora van der Tas is werkzaam als projectmedewerker op de afdeling Wonen & Vastgoed. Haar taken zijn het opstellen van het projectplan en de secretariële ondersteuning. Ook is zij betrokken geweest bij het woonbehoeftenonderzoek.