De Duiventil, een woongroep in huiskamersetting voor ouderen die somatische zorg ontvangen, vormde het decor tijdens een gezamenlijke maaltijd. Bewoners vertelden over het belang van de reformatorische identiteit en het daarbij horend thuisgevoel. Een gegeven dat de SGP na aan het hart ligt. De partij zet zich er immers voor in dat iedereen goede én betaalbare zorg krijgt die past bij zijn of haar eigen levensovertuiging. Van Dijk, nummer twee op de SGP-kandidatenlijst: ‘Het leven is onze bescherming waard, van het prilste begin tot het fragielste einde. Daarom staan we voor een waardig leven en goede zorg voor iedereen. Reformatorische woonzorgcentra zoals Rehoboth moeten we daarom koesteren. Je proeft hier de liefde en toewijding!’

Het leven is onze bescherming waard, van het prilste begin tot het fragielste einde. Diederik van Dijk (SGP)

Passende zorg is de sleutel

Verschillende zorgmedewerkers gaven een inkijkje in de praktijk van alledag. Het eerlijke verhaal is dat mantelzorgers hard nodig zijn in het verpleeghuis. De sleutel in een veranderd zorglandschap is passende zorg: gepast gebruik én passende organisatie van zorg. ‘In de maatschappij heerst nog niet het besef van urgentie. Daarom is steun van de overheid hard nodig om bewustwording te creëren voor een omslag in denken en doen’, lichtte verpleegkundige Maatje de Kraker toe. Van der Staaij: ‘Ook hier vinden SGP en Cedrah elkaar. Wij staan een samenleving voor waarin mensen naar elkaar omzien, en de overheid dat ook stimuleert en toejuicht. Informele en professionele zorg zouden veel meer hand-in-hand moeten gaan, ook tegen de achtergrond van de stijgende zorgkosten.’

Politiek in praktijk

Teunis Stoop, bestuurder bij Cedrah, vindt het belangrijk dat de landelijke politiek een juiste vertaalslag maakt naar de regionale politiek. ‘Dit kan soms nog schuren. Bijvoorbeeld als de overheid langer thuiswonen stimuleert en het aantal verpleeghuisplaatsen bevriest én tegelijkertijd de plaatselijke gemeente op WMO dagbesteding bezuinigd. Ouderen worden dan de dupe’, legt hij uit. Stoop wees tot slot nog op de goede banden tussen de SGP en Cedrah en sprak de wens uit om die in de toekomst voort te zetten. Met als streven: samen een vuist maken voor (identiteitsgebonden) ouderenzorg!

Het zorglandschap verandert

In de huidige tijd van gestegen kosten, toenemende vergrijzing, gebrek aan (zorg)geschikte woningen en gebrek aan personeel zullen we anders om moeten gaan met zorg. Vanuit de overheid zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO) gelanceerd. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het WOZOprogramma heeft als uitgangspunt: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.