Jaarverslag 2023 Cliëntenraad Beth-San

Met genoegen bieden wij u  d.m.v.  dit jaarverslag een korte terugblik op onze activiteiten in 2023.

Algemeen

De Cliëntenraad is dankbaar dat er in het verslagjaar geen beperkende maatregelen meer nodig waren vanwege Covid 19. Daardoor konden management en personeel hun aandacht helemaal richten op de zorg aan onze bewoners. Die zorg, zowel  in Beth-San als bij mensen thuis wordt steeds intensiever. De overheid  vraagt ons op een andere manier te  kijken naar de inrichting van de zorg in de toekomst o.m. door bezuinigingen en de vergrijzing. Daarbij kunnen we denken aan allerlei innovaties en een grotere rol van mantelzorgers bij uiteenlopende taken. Een wens van de Cliëntenraad is dat – uiteraard binnen de personele mogelijkheden –  zorg op maat geleverd wordt. Die veranderende visie op zorg kan niet in één keer doorgevoerd worden. Maar door samen na te denken over wat in onze situatie passend en haalbaar is, komen we hopelijk steeds een stapje verder. Als Cliëntenraad vinden wij het belangrijk betrokken te zijn bij dit proces, omdat het om het welzijn gaat van de cliënten die wij vertegenwoordigen. Uitgangspunt is steeds de ontwikkelingen te volgen vanuit het belang van iedere oudere.

Afscheid en welkom

In maart namen wij afscheid van regiomanager Martin van der Elst en maakten we kennis met Hans van Oosten die tijdelijk zijn taken heeft overgenomen. De samenwerking met  de locatiemanager en leidinggevenden is goed. Vragen vanuit de Cliëntenraad worden serieus genomen en tijdens vergaderingen  is  “nieuws van de regiomanager” een vast agendapunt.  De Cliëntenraad wordt dan bijgepraat over diverse zaken die op dat moment spelen.

Samenstelling cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Tijdens de vergadering van 30 november hebben we afscheid genomen van Maartje Bac-van der Spek en Corry de Graaff. Beiden hebben jarenlang hun tijd en aandacht gegeven aan de Cliëntenraad, waarvoor hartelijk dank. Corry blijft verbonden aan Beth-San als vrijwilliger. Door het snelle verloop onder bewoners, komt het steeds vaker voor dat er geen familie of relatie van leden van de Cliëntenraad meer in Beth-San woont. De directe betrokkenheid wordt dan minder. Een zekere mate van continuïteit binnen de raad is echter ook belangrijk. De werving van nieuwe leden is een steeds terugkerend punt. Een oproep in “Onderling Contact” leverde helaas geen enkele reactie op.

Gelukkig konden we in de persoon van Idelette van der Spek-Segers toch een nieuw lid verwelkomen. We gaan dus voorlopig verder met zes leden.

Vergaderingen en gesprekspunten

De Cliëntenraad heeft in 2023 vier keer vergaderd.

Een overzicht van de belangrijkste gesprekspunten:

 • Signalering en domotica. Aanschaf van een nieuw zorgoproepsysteem, dat veel extra mogelijkheden biedt. De manager ICT heeft de Cliëntenraad tijdens een vergadering geïnformeerd over de mogelijkheden van het communicatiesysteem, dat in eerste instantie is bedoeld voor de zorg. De Cliëntenraad heeft gevraagd of op termijn uitbreiding mogelijk is op het gebied van welzijn (luisterboeken, muziek e.d.). Door gebruik te maken van locatiebepaling kan bewoners meer vrijheid geboden worden.
 • Waardigheid en Trots. Met alle disciplines werd gesproken over bewonersgerichte benadering van cliënten. Beth-San behaalde een goede score op dit punt, ook in vergelijking met andere tehuizen.
 • Om het zorgniveau op peil en betaalbaar te houden, valt er niet aan te ontkomen om vaker een beroep op het netwerk van cliënten te doen.
 • Duurzaam Rentmeesterschap. De Cliëntenraad juicht de bewustwording om verantwoord om te gaan met middelen en milieu van harte toe. De behaalde certificering is een verdiende bekroning op de inspanningen op dit gebied.
 • De Cliëntenraad blijft aandacht vragen voor meer bewegingsvrijheid van bewoners op kleinschalig wonen. De vraag staat uit of wij hier actief bij betrokken kunnen worden.
 • De boodschap vanuit de overheid is:  zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.
 • Kernteam zorgbehoefte. Met name het initiatief om op zondag samen naar de kerkdienst te luisteren en een kopje koffie te drinken is een waardevolle toevoeging voor de bewoners.
 • Interactief gesprek met teamleider dagbesteding en thuiszorg. De Cliëntenraad vertegenwoordigt niet alleen bewoners maar ook cliënten die gebruik maken van thuiszorg. Bevorderen van zelfredzaamheid in de thuissituatie is één van de speerpunten. Veel overleg is nodig om te bereiken dat ook cliënten op een andere manier naar de zorg gaan kijken. De mogelijkheden komen niet altijd overeen met de verwachtingen. Dagbesteding kan worden ingezet om mantelzorgers te ontlasten en vereenzamen te voorkomen.

Cedrah organiseerde in het najaar een tweetal bijeenkomsten over de toekomst van VPT (volledig Pakket Thuis).

 • 3e fase Beth-San: stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. de bouw van 70 appartementen op het terrein naast Beth-San. Een lid van de Cliëntenraad is betrokken bij de realisering.
 • Werving van een nieuwe locatiemanager. Een afvaardiging van de Cliëntenraad is gevraagd te participeren in de sollicitatiecommissie.
 • Financiën. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad periodiek over de financiële voortgang.
 • Meedenken over praktische punten, zoals problemen met de liften en het functioneren van het alarmeringssysteem in zowel Beth-San als de Wilde Veenen.

Overige activiteiten

 • Deelname Gedeelde Zorg (nieuwe organisatie in Midden-Holland om samenwerking te bevorderen). Twee keer werd een regiobijeenkomst bezocht door een afvaardiging van de Cliëntenraad.  In de eerste sessie stond de vraag centraal hoe de zorg ervoor staat in onze regio. Tijdens de tweede bijeenkomst werd nagedacht over hoe we kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen in de zorg.
 • Zorgkantoor (bijeenkomst verpleging en verzorging).
 • Cliëntenraad onder de aandacht brengen door een vaste rubriek in het contactorgaan “Onderling Contact”.
 • Nieuwe bewoners ontvangen een kennismakingspakket met o.a. informatie over de Cliëntenraad.
 • Meeleven bij verjaardagen, jubilea en overlijden van bewoners
 • Deelname aan NL doet
 • Kerstmaaltijd en eindejaarsbijeenkomsten bijwonen
 • Inbreng bij locatiebezoeken van de bestuurder van Cedrah
 • Bijwonen van vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad.

Tenslotte

Terugkijkend zijn we dankbaar voor de liefdevolle zorg aan bewoners en cliënten van de thuiszorg, Het is Gods goedheid, dat in deze tijd vol vragen en verwarring identiteitsgebonden zorg gegeven kan en mag worden. De Heere laat niet los wat Zijn hand begon. In dat vertrouwen hopen wij het werk van de Cliëntenraad D.V. voort te zetten.

Cliëntenraad Beth-San