Missie

De OR wil bijdragen aan besluitvorming en een overlegpartner zijn voor de Raad van Bestuur binnen Cedrah met een gezonde balans tussen medewerkers- en organisatiebelang binnen de wettelijke kaders.

Visie

De OR is een klankbord dat op professionele en transparante wijze vanuit de verschillende locaties van de organisatie meedenkt. Waarden die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: identiteit, integriteit, objectiviteit en deskundigheid. Uiteindelijk draagt de OR bij aan een optimaal werkende en financieel gezonde reformatorische ouderenzorginstelling waar medewerkers met plezier werken.

Kiesgroepen

De ondernemingsraad van Cedrah bestaat uit verschillende kiesgroepen. Deze kiesgroepen bestaan ieder uit twee leden en zijn georganiseerd rondom de verschillende locaties.

  •     Kiesgroep Amandelhof, inclusief Rehoboth (Rotterdam)
  •     Kiesgroep Beth-San
  •     Kiesgroep Eben-Haëzer
  •     Kiesgroep Nebo, inclusief Avondrust
  •     Kiesgroep Rehoboth (Goes) en Hebron
  •     Kiesgroep Overhead
  •     Kiesgroep Uitzicht

Rechten en plichten

De ondernemingsraad heeft verschillende rechten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de RvB.

Adviesrecht

De RvB is verplicht vooraf advies te vragen aan de ondernemingsraad voor besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden, inrichting of financiële positie van de organisatie.

Instemmingsrecht

De bestuurder heeft instemming van de OR nodig bij vaststelling, wijziging of intrekking van sociale regelingen (die eventueel niet inhoudelijk in de CAO geregeld zijn).

Initiatiefrecht

De ondernemingsraad mag zelf met voorstellen komen over alle zaken die de organisatie betreffen. De RvB is verplicht op deze initiatieven te reageren.

Informatierecht

Om haar taak goed uit te kunnen voeren heeft de ondernemingsraad recht op alle informatie over de organisatie die zij nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. De RvB is verplicht om deze informatie te verstrekken.

Informatie

Heeft u een vraag over de rol van de ondernemingsraad? Neem contact op met het ambtelijk secretariaat via or.secretariaat@cedrah.nl.