De algemene verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Toezicht zijn terug te voeren op diverse norm- en kaderstellende documenten:

Taken Raad van Toezicht

De taken van de raad zijn onder te verdelen in:

 • Werkgeverschap: hieronder valt onder andere het benoemen van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Goedkeuren van beleid: hieronder valt het goedkeuren van onder andere de begroting, jaarrekening en strategische plannen.
 • Klankbordfunctie: de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
 • Benoemen van de accountant.
 • De Raad van Toezicht van Cedrah kent drie commissies: de remuneratiecommissie (voorzitter en vicevoorzitter), de auditcommissie (portefeuillehouders bouw en huisvesting en financiën) en de commissie kwaliteit en veiligheid (portefeuillehouders zorg).
 • De werkwijze van deze commissies is beschreven in de vigerende reglementen.

Leden Raad van Toezicht

Per 1 januari 2024 bestaat de raad uit de volgende personen:

 • G.J. Heijboer RA, voorzitter RvT en lid van de remuneratiecommissie RvT, aftredend in 2025 (niet herbenoembaar)
 • J.M. Marten MSc, lid RvT en lid van de Kwaliteitscommissie RvT, aftredend in 2028 (herbenoembaar)
 • E.J. Nieuwenhuis, lid RvT en lid van de Auditcommissie RvT, aftredend in 2024 (herbenoembaar)
 • H. Peeman MSc, lid RvT en lid van de Auditcommissie RvT, aftredend in 2028 (herbenoembaar)
 • S.G. Wisse MSc, lid RvT en lid van de Kwaliteitscommissie RvT, aftredend in 2025 (niet herbenoembaar)
 • Mr. Dr. W.A. Zondag, lid RvT en lid van de remuneratiecommissie RvT, aftredend in 2025 (niet herbenoembaar)

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.

Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en legt, conform de Zorgbrede Governancecode, verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag.