De algemene verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Toezicht zijn terug te voeren op diverse norm- en kaderstellende documenten:

Taken Raad van Toezicht

De taken van de raad zijn onder te verdelen in:

 • Werkgeverschap: hieronder valt onder andere het benoemen van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Goedkeuren van beleid: hieronder valt het goedkeuren van onder andere de begroting, jaarrekening en strategische plannen.
 • Klankbordfunctie: de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
 • Benoemen van de accountant.
 • De Raad van Toezicht van Cedrah kent drie commissies: de remuneratiecommissie (voorzitter en vicevoorzitter), de auditcommissie (portefeuillehouders bouw en huisvesting en financiën) en de commissie kwaliteit en veiligheid (portefeuillehouders zorg).
 • De werkwijze van deze commissies is beschreven in de vigerende reglementen.

Leden Raad van Toezicht

Per 1 januari 2021 bestaat de raad uit de volgende personen (met daarbij de portefeuille en het jaar van aftreden):

 • G.J. Heijboer RA, voorzitter (Financiën), 2025 (niet herbenoembaar)
 • J. Lukasse, vicevoorzitter (Zorg), 2023 (niet herbenoembaar)
 • Drs. A.M. van der Bijl RA (Bouwen en wonen), 2024 (niet herbenoembaar)
 • S.G. Wisse MSc (Identiteit), 2025 (niet herbenoembaar)
 • Ds. Mr. Dr. W.A. Zondag (Juridische zaken), 2025 (niet herbenoembaar)
 • E.J. Nieuwenhuis, 2024 (herbenoembaar)

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.

Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en legt, conform de Zorgbrede Governancecode, verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag.