Aanpassen en verbeteren

Klagen heeft vaak een negatieve bijklank, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als organisatie leren we immers ook van uw klacht en kunnen we onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere cliënten van Cedrah.

Eerst praten

Wanneer u klachten heeft, praat er dan eerst over met de persoon die het betreft. Deze heeft het recht om als eerste te weten dat u niet tevreden bent. Uw opmerkingen bieden hem of haar de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Lukt dit niet, ga dan naar de leidinggevende of de locatiemanager om de zaak te bespreken. Als u van mening bent dat er vervolgens geen verandering is opgetreden of dat uw klacht niet voldoende gehoord is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

Iedere zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris, dit is bij de wet geregeld. Bij deze functionaris kunt u als cliënt of als vertegenwoordiger van een bewoner terecht als u een klacht hebt of als u ontevreden bent over de zorg- of dienstverlening. De klachtenfunctionaris luistert naar u en gaat met u na wat uw wensen en behoeften zijn. Zij denkt met u mee over het vinden van een passende oplossing. Wilt u informatie over wat er anders is gegaan, dan u had gedacht? Wilt u herhaling voorkomen of voelt u zich miskend? Dan kan de klachtenfunctionaris u ondersteunen bij het aangaan van een gesprek hierover. Zo nodig bemiddelt zij bij een gesprek tussen u en degene tegen wie de klacht zich richt. Daarbij kiest zij géén partij. Het doel is herstel van vertrouwen, zodat u en de medewerker of zorgverlener weer samen verder kunnen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Per post:
Klachtenfunctionaris Cedrah
p/a Secretariaat Raad van Bestuur
1e Barendrechtseweg 40
2992 XC Barendrecht

Per e-mail: klachtenfunctionaris@cedrah.nl
Telefonisch: 088 – 587 00 50 (NB: e-mail heeft de voorkeur)

Oordeel Raad van Bestuur

Leidt de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt de klacht indienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal een oordeel geven op de klacht, nadat zij degene op wie de klacht betrekking heeft, gelegenheid heeft gegeven om op de klacht te reageren.

Geschillencommissie

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de Raad van Bestuur, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.

Klantsignaal

Het kan zijn dat u het niet nodig vindt dat de klachtenfunctionaris bij uw klacht of vraag betrokken wordt. Toch wilt u wel dat er iets wordt gedaan met uw klacht of vraag. U heeft dan de mogelijkheid om een signaal op een eenvoudige manier af te geven. Klik hier om uw signaal door te geven. Zo’n signaal kan betrekking hebben op een algemene vraag, een idee, klacht of compliment. Ook wanneer u signaleert dat een bepaalde situatie vaker voorkomt binnen onze organisatie, kunt u dit melden via het klantsignaal. Via deze weg kunt u ook een anonieme melding doen. Als u niet in de gelegenheid bent een melding te doen via de website, kunt u een formulier invullen dat bij het servicepunt van onze locaties te verkrijgen is. De geregistreerde meldingen worden verzameld en geanalyseerd door de kwaliteitsmedewerker. Alle meldingen worden behandeld. Als het nodig is wordt er contact opgenomen met de betreffende afdeling. De melder van het klantsignaal krijgt altijd een reactie op het gemelde signaal.

Klik hier voor het reglement gezamenlijke klachtencommissie cliënten Cedrah, RST en Sirjon. Rapportage over de klachtenbehandeling is te vinden in het kwaliteitsjaarverslag.

Klachten Wet zorg en dwang

Klachten op het gebied van de wet zorg en dwang (Wzd) worden op een andere manier behandeld. Cedrah volgt hiermee de regels van de wet. Cliënten kunnen bij klachten m.b.t. de uitvoering van Wzd de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen voor opvang, informatie en advies. Dit heeft als doel om cliënten de mogelijkheid te bieden om vragen of gevoelens van onvrede over de zorgverlening met iemand te bespreken, zonder dat of alvorens een officiële klacht wordt ingediend. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van Cedrah, maar aangewezen door het zorgkantoor in de regio. Klik hier voor het jaarverslag 2020 van de cliëntvertrouwenspersonen.

De cliëntvertrouwenspersonen per locatie zijn:

Wanneer de klacht niet op een goede manier afgehandeld kan worden, kan de cliënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande van de cliënt, een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie van ActiZ, waarbij Cedrah is aangesloten. Deze klachtencommissie heeft tot taak om klachten te ontvangen, te onderzoeken en te behandelen. De zaken waarover een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure vorm krijgt wanneer de klachtencommissie wordt ingeschakeld, staan beschreven in het reglement Klachtencommissie KCOZ.