Algemeen

De Cliëntenraad is dankbaar dat ook in 2022 goede zorg kon worden gegeven aan de bewoners van Beth-San en aan mensen in de thuissituatie. Vooral in het eerste half jaar waren er nog beperkende maatregelen vanwege Covid 19. Gelukkig liep het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeelsleden terug en konden steeds meer maatregelen worden versoepeld. Als Cliëntenraad zijn wij tijdens vergaderingen steeds geïnformeerd over de stand van zaken door de locatiemanager. De afweging tussen kwaliteit van leven en gezondheidsrisico’s  was een belangrijk uitgangspunt in de discussie en advisering rondom het coronabeleid.

Jubileum

Het afgelopen jaar stond in het teken van het 50-jarig bestaan van Beth-San. Op allerlei manieren is  bij dit jubileum stil gestaan. Wat een zegen dat gedurende een halve eeuw zoveel mensen liefdevolle zorg mochten ontvangen in een omgeving die past bij hun levensovertuiging. Die zorg is in al die jaren sterk veranderd en veel intensiever geworden. Wat niet veranderde is de intentie om er vanuit de liefde te zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven.  Zo is Woonzorgcentrum Beth-San van grote betekenis voor de Moerkapelse samenleving en voor de regio. Onze voorzitter, Dico Bac, bracht de felicitaties van de Cliëntenraad over tijdens de jubileumbijeenkomst op 1 september 2022. Ook bij andere jubileumactiviteiten was de Cliëntenraad vertegenwoordigd.  Die waren zonder uitzondering erg geslaagd. De bewoners hebben ervan genoten! Wij hebben veel waardering voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Samenstelling cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. De samenstelling is in de verslagperiode niet gewijzigd. De taken worden in goed overleg verdeeld.  We vergaderen in een fijne sfeer en vorig jaar hadden we voor het eerst ook een ontspannen activiteit in de vorm van een lunch.

Vergaderingen en gesprekspunten

Wat wordt er zoal besproken tijdens de vergaderingen?

Kort gezegd  alle aangelegenheden die van belang zijn voor bewoners en cliënten.

Nieuws van de locatiemanager is een vast agendapunt. Hij is altijd een gedeelte van de vergadering aanwezig om dit punt toe te lichten.

De Cliëntenraad heeft in 2022 vier keer vergaderd.

Een overzicht van de belangrijkste gesprekspunten:

 • Stand van zaken rondom corona
 • Zorg op maat staat centraal. Tijdens een afzonderlijke bijeenkomst is nagedacht over de visie op de zorg gezien vanuit cliëntperspectief op de volgende aandachtsvelden:
 • Nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip
 • Cliënt gezien in persoonlijke context en identiteit
 • Regie over leven en welbevinden
 • Inspraak over zorg, behandeling en ondersteuning
 • Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
 • Zinvolle tijdsbesteding
 • 3e fase Beth-San: stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. de bouw van 70 appartementen op het terrein naast Beth-San. Een lid van de Cliëntenraad is betrokken bij de bouw en heeft tijdens een vergadering het plan gepresenteerd.
 • Inzage in rapporten en financiële stukken, zoals rapport “Waardigheid en trots”, periodiek financieel overzicht, de begroting en personeelstevredenheidsonderzoek.
 • Praktische punten:
 • Uitbreiden van het aantal mobiele schermen om b.v. met elkaar kerkdiensten te bekijken en beluisteren.
 • Zonneschermen op KSW, klimaatbeheersing en functioneren van het oproepsysteem.
 • Veiligheid rondom Beth San (biggenruggen markeren om struikelen te voorkomen).
 • PR van de Cliëntenraad:
 • De flyer om het werk van de Cliëntenraad onder de aandacht te brengen is geactualiseerd. De folder is toegestuurd aan alle eerste contactpersonen, gepubliceerd in het blad “Onderling Contact” en is onderdeel van het kennismakingspakket voor nieuwe bewoners.
 • In 2022 is voor het eerst een jaarverslag opgesteld. Dit verslag over 2021 is eveneens opgenomen in “Onderling Contact” en op de website geplaatst.
 • In iedere editie van het contactorgaan proberen we iets te schrijven over de Cliëntenraad.

Overige activiteiten

 • Nieuwe bewoners worden door de Cliëntenraad bezocht en ontvangen een welkomstpresentje.
 • Een lid van de Cliëntenraad is betrokken bij de pilot leefcirkels, waarbij onderzocht wordt of bewoners van KSW meer bewegingsvrijheid kunnen krijgen. Een betere looproute voor de bewoners van KSW naar het terras aan de westzijde is een wens van de Cliëntenraad.
 • Bij overlijden van een bewoner brengt een afvaardiging van de Cliëntenraad de condoleances over aan de familie, persoonlijk of d.m.v. een kaartje. Jarige bewoners ontvangen een felicitatiekaart.
 • De voorzitter vertegenwoordigt onze Cliëntenraad in de Centrale Cliëntenraad van Cedrah door het bijwonen van vergaderingen.

Tenslotte

We zien terug op een bijzonder  jaar. “Groot is Uw trouw, o Heer” was het thema voor de jubileumviering. Daar stemmen wij als Cliëntenraad van harte mee in. In afhankelijkheid van de Heere mochten wij de belangen van de bewoners behartigen in 2022 en met Gods hulp hopen we dat ook volgend jaar D.V. weer te doen.

Cliëntenraad Beth-San