Onze visie op zorg

De zorg die wij bieden is professioneel, maar met een individuele benadering. We werken met goed opgeleide medewerkers met een passende deskundigheid, van gastvrouwen tot verpleegkundigen. Samen met de cliënt en zijn naasten zoeken we naar ondersteuning die aansluit op de manier waarop de cliënt zijn situatie beleeft. De cliënt heeft de regie over de hulp die hij ontvangt. Cedrah biedt een breed pakket aan zorgvormen, van huishoudelijke hulp tot palliatieve terminale zorg. In de zorg van Cedrah staan 7 uitgangspunten centraal:

De zorg wordt verleend vanuit een christelijke visie op leven en gezondheid
Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld, toegerust om zijn roeping te vervullen. We hebben hoge waardering voor de gezondheid als gave van God, maar aanvaarden ook de beperkingen die in dit leven met de lichamelijkheid gegeven zijn. Dat neemt niet weg dat we ziekte of nood uit liefde voor de naaste zoveel mogelijk moeten wegnemen of verlichten.

De zorg is belevingsgericht

Cedrah benadert cliënten als mensen met een eigen identiteit en mogelijkheden. Cliënten krijgen professionele zorg, maar met een individuele benadering. In samenspraak met de cliënt en degenen die hem lief zijn, zoeken we naar de verzorging, begeleiding en ondersteuning die aansluit bij de manier waarop de cliënt zijn situatie beleeft.

De regie ligt bij de cliënt
De cliënt heeft de regie over de zorg die hij ontvangt. Afspraken over de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven, worden vastgelegd in een zorgleefplan, waarvan de cliënt eigenaar is.
 
De directe naasten van de cliënt worden gerekend tot het leefdomein van de cliënt
In de zorgbenadering van Cedrah die het welzijn van de cliënt als uitgangspunt heeft, is de naaste van de cliënt een belangrijke factor. De naaste heeft meestal de rol van mantelzorger.
 
De verhouding tussen taakgericht en cliëntgericht werken is in balans
Bij de personele inzet en functiedifferentiatie wordt gestreefd naar efficiëntie, maar ook maximaal rekening gehouden met het belang van de cliënt.

Innovaties kunnen bijdragen aan goede zorg
Om aan innovatie te doen is schaalgrootte nodig. Cedrah doet actief mee in gezamenlijke innovatietrajecten die betrekking hebben op het bieden van identiteitgebonden zorg. Bij meer algemene innovaties is Cedrah trendvolgend.


Om u inzicht te geven in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten liet Cedrah een animatiefilmpje maken. Bekijk het filmpje hier.