In Bloesemhove en Zonnehove kan zorg geleverd worden op basis van:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dan denken aan thuiszorg op geplande tijden, overdag, ’s avonds of ’s nachts.
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U kunt dan denken aan huishoudelijke zorg of aan het bezoeken van de dagopvang.
  • De Wet Langdurige Zorg (Wlz). U kunt dan denken aan thuiszorg vanuit een modulair pakket thuis (MPT) of vanuit een volledig pakket thuis (VPT). In zo’n zorgprofiel zit verpleging, verzorging, dagopvang en huishoudelijke hulp. Bij een VPT hoort ook zorg voor of begeleiding bij maaltijden en drinken.

Krijgt u zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan wordt de thuiszorg vergoed vanuit de basisverzekering. In veel gevallen dient u wel het eigen risico te betalen en een eigen bijdrage. Soms biedt een zorgverzekeraar een aanvullende zorgverzekering die de eigen bijdrage voor thuiszorg vergoedt.

Krijgt u zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan wordt een eigen bijdrage berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de tarieven leest u hier.

 Krijgt u zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), (huishoudelijke zorg of dagopvang)? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Meer informatie over de tarieven leest u hier.

De verwachte oplevering van gebouw Zonnehove is in het 4e kwartaal van 2025.

Voor Bloesemhove is een twee-huren beleid toegepast, zodat woningen ook toegankelijk blijven voor mensen die afhankelijk zijn van de huurtoeslag. Potentiële huurders kunnen meer informatie opvragen via: wonen@cedrah.nl.

De huurprijzen liggen in het hogere segment; dit betekent boven de huurtoeslaggrens. De samenstelling van de servicekosten zijn nog niet bekend.

Potentiële kopers ontvangen documentatie met alle informatie over de voor-verkoop. Indien hiervoor interesse is, verloopt de aanmelding via: wonen@cedrah.nl.

Bloesemhove heeft standaard persoonsalamering, zodat bewoners bij noodgevallen de zorg kunnen oproepen. Voor Zonnehove zijn de voorzieningen wel aanwezig en op basis van een abonnement te gebruiken.

De totale wachtlijst voor beide gebouwen (Bloesemhove en Zonnehove) bestaat uit meer dan 200 geïnteresseerden.

Toewijzing vindt plaats op basis van wachtlijst en toewijzingsbeleid, welke bestaat uit diverse criteria waaronder: wachttijd, zorgvraag, huidige woonsituatie, urgentie, etc.

Ja, er kan zorg geleverd worden op basis van indicaties vanuit de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Samen met de bewoner wordt onderzocht welke zorg nodig is en welke indicatie daar het beste bij past.

Voor het inschrijven op de wachtlijst gelden geen leeftijdsrestricties.

Vanwege de toenemende zorgzwaarte en de veranderende visie op Zorg en Welzijn moet het gebouw klaar gemaakt worden voor de toekomst.

De verbouwing heeft betrekking op onderstaande zes punten:

  1. Voldoende huiskamers
  2. Voldoende kantoren
  3. Restaurant weer terug als centrale ontmoetingsruimte / brasseriefunctie
  4. Uitstraling van het entreegebied / servicebalie
  5. Binnenklimaat
  6. Veilig trappenhuis

In maart 2024 is gestart met fase 1 van de verbouwing: de huiskamers en kantoren. In fase 2 volgen de volgende onderdelen van de verbouwing, dit zal volgens planning plaatsvinden na de bouwvak in 2024.

De interne projectgroep is al langere tijd actief bezig om zich in te zetten voor een goed doordacht transitieplan, waaronder de verbouwing. Daarnaast zijn sinds een aantal maanden enkele werkgroepen gestart, zoals de werkgroep fasering, werkgroep voorraadbeheer en werkgroep inrichting. Al deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van verschillende afdelingen van Rehoboth die hun input leveren, meedenken en beslissingen maken rondom allerlei onderwerpen die in de werkgroep aan bod komen.

Het ontwerp ligt ter inzage bij het centrale informatiepunt in Rehoboth. Ook vindt u de plattegrond terug op deze webpagina.

Bouwgroep Schrijver en installatiegroep Van de Velde voeren de verbouwing uit.

Bij een interne verbouwing, waar ruimtes gemaakt moeten worden op plaatsen die eerder anders zijn ingericht, is het een puzzel om dat op de goede manier te doen. Dit kan niet op één dag gebeuren, maar zal geleidelijk plaatsvinden. Er moet een goed beeld zijn van wat gerealiseerd moet worden en dan daarnaar toe werken op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. De werkgroep fasering heeft het plaatje van de puzzel voor zich liggen en legt stukje voor stukje neer, totdat het doel bereikt is en er weer een mooi geheel is.

Met de werkgroep inrichting zijn we aan de slag gegaan met het bepalen van de inrichtingskleuren en materialen. De inrichting voor de 6 huiskamers die toegevoegd worden aan Rehoboth is inmiddels besteld. We hebben hierbij rekening gehouden met warme kleuren en praktische en sfeervolle meubels. Zo zijn aspecten als voldoende loop/rolruimte, contrastkleuren en juiste verlichting van groot belang. Op dit moment focussen we ons op de inrichting van het de brasserie, de entree en de beweegruimte/kapsalon.

Als werkgroep voorraadbeheer is gekeken naar de aanwezige ruimtes, waar en welke voorraad, hulpmiddelen etc. bewaard worden. In de transitie zullen ruimtes mogelijk verdwijnen en/of anders in gedeeld moeten worden. Hierin is door ons naar passende mogelijkheden en oplossingen gekeken en worden die meegenomen in de aanbeveling/uitvoering van de plannen.

De interne projectgroep bestaat naast leden van het managementteam uit een groep zorgmedewerkers die sinds de start van de transitie heeft meegedacht over hoe we binnen Rehoboth goede, passende zorg kunnen bieden in een gebouw wat daarvoor geschikt is, met o.a. voldoende huiskamers, een veilig trappenhuis, het binnenklimaat enz. In de interne projectgroep kijken we met elkaar wat mogelijk en wenselijk is en als zorgmedewerkers proberen we praktisch mee te denken. Dit heeft erin geresulteerd dat er een plan is ontwikkeld, waardoor Rehoboth weer klaar is voor de toekomst.