Vrienden van

Iedereen heeft vrienden nodig. Zo ook Cedrah. De overheid financiert de woonzorgcentra van Cedrah en de verzorging van de klanten. Maar wist u dat er geen geld beschikbaar is voor extra activiteiten en projecten die buiten de normale verzorging vallen? Om deze en andere extra zaken te kunnen realiseren, zijn er diverse vriendenstichtingen verbonden aan Cedrah.

Stichting Vrienden van Cedrah Zuid-Holland
Aan de Zuid-Hollandse locaties van Cedrah (d'Amandelhof, Beth-San, Nebo, Oorden Staete, Rehoboth en Uitzicht) is een vriendenstichting verbonden: Vrienden van Cedrah. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vriendenvancedrah.nl.

Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland
De kleinschalige woonvoorziening Hebron in Nieuwerkerk heeft een eigen vriendenstichting. De Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van kleinschalige woonvorm Hebron te Nieuwerkerk. In het bestuur hebben bestuursleden zitting namens één van de deelnemende kerken. De stichting ontvangt gelden uit voornamelijk uit sponsoring, collecten of giften van kerkelijke gemeenten en zangavonden. De Stichting Vrienden van Hebron heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beoogende Instelling); giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

In 2018 zijn er uitgaven geweest voor de aanschaf van een duofiets met elektronische ondersteuning en in verband hiermee diverse aanpassingen aan het hekwerk, bestrating en nieuwbouw van een berging. In 2019 werd er een boottocht georganiseerd op de Oosterschelde voor de bewoners en werden er boekjes over levensloop aangeschaft. Verder zijn er tien nieuwe psalmboeken en een Bijbel (groot letter) aangeschaft.

Op 8 april 2021 is door het bestuur van de Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland, een nieuw beleidsplan ANBI 2021 vastgesteld. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt samen te vatten:

De instelling heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Hebron te Nieuwerkerk. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. De gelden van de stichting worden verworven door onder meer donaties, subsidies en bijdragen van deelnemende kerken. Het vermogen wordt beheer door het bestuur van de stichting, in het bijzonder de penningmeester. Het bestuur wordt benoemd door de kerkenraden van de acht deelnemende kerken die ieder het recht hebben één bestuurder te benoemen. Het vermogen wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. Er mag niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van doelstelling van de stichting/vereniging. De aard en omvang van de toegekende onkostenvergoedingen blijkt uit de administratie van de stichting.

Download hier het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Hebron.


Bestuurssamenstelling
C. de Bruine-Dorst (algemeen bestuurslid)
A. Koppert (algemeen bestuurslid)
F. Mallan (voorzitter)
J. Stouten-Brooshoofd (algemeen bestuurslid)
C. Otte (penningmeester)
J.T. Wesdorp (secretaris)

Financiële gegevens
RSIN/fiscaal nummer: 850644987
Financieel overzicht 2017: klik hier
Financieel overzicht 2018: klik hier
Financieel overzicht 2019: klik hier
Rekeningnummer: NL70RABO0136296211

Contact
Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland
p/a Vierbannenstraat 6
4306 BH Nieuwerkerk