Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling belangrijk. De Raad van Bestuur van Cedrah is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan dat het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur toetst. De Raad van Toezicht krijgt haar informatie via de Raad van Bestuur, maar ook door locatiebezoeken en door gesprekken met diverse gremia.

De algemene verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Toezicht zijn terug te voeren op diverse norm- en kaderstellende documenten:


Taken van de Raad van Toezicht

De taken van de raad zijn onder te verdelen in:

 • Werkgeverschap: hieronder valt het benoemen van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, etc.
 • Goedkeuren van beleid: hieronder valt het goedkeuren van o.a. de begroting, jaarrekening, strategische plannen, etc.
 • Klankbordfunctie: de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
 • Benoemen van de accountant.
 • De Raad van Toezicht van Cedrah kent drie commissies:
  • De remuneratiecommissie (voorzitter en vicevoorzitter)
  • De auditcommissie (portefeuillehouders bouw en huisvesting en financiën)
  • De commissie kwaliteit en veiligheid (portefeuillehouders zorg)
   De werkwijze van deze commissies is beschreven in de vigerende reglementen.


Leden van de Raad van Toezicht

Per 1 januari 2019 bestaat de raad uit de volgende personen (met daarbij de portefeuille en het jaar van aftreden):

 1. G.J. Heijboer RA, voorzitter (Financiën), 2021 (herbenoembaar)
 2. J. Lukasse (Zorg), 2019 (herbenoembaar)
 3. Drs. A.M. van der Bijl RA (Bouwen en wonen), 2020 (herbenoembaar)
 4. S.G. Wisse MSc CMC (Identiteit), 2021 (herbenoembaar)
 5. Ds. Mr. Dr. W.A. Zondag (Juridische zaken), 2021 (herbenoembaar)

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.

Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en legt, conform de Zorgbrede Governancecode, verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag.