Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Cedrah bestaat uit een groep enthousiaste medewerkers die namens het personeel overleg voert met de Raad van Bestuur (RvB) over het beleid van de organisatie en de belangen van de medewerkers daarbij.

Missie
De OR wil bijdragen aan besluitvorming en een overlegpartner zijn voor de Raad van Bestuur binnen Cedrah met een gezonde balans tussen medewerkers- en organisatiebelang binnen de wettelijke kaders.

Visie
De OR is een klankbord dat op professionele en transparante wijze vanuit de verschillende locaties van de organisatie meedenkt. Waarden die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: identiteit, integriteit, objectiviteit en deskundigheid. Uiteindelijk draagt de OR bij aan een optimaal werkende en financieel gezonde reformatorische ouderenzorginstelling waar medewerkers met plezier werken.

Kiesgroepen
De ondernemingsraad van Cedrah bestaat uit verschillende kiesgroepen. Deze kiesgroepen bestaan ieder uit twee leden en zijn georganiseerd rondom de verschillende locaties.

  • Kiesgroep d’Amandelhof, inclusief Rehoboth (Rotterdam)
  • Kiesgroep Beth-San
  • Kiesgroep Eben-Haëzer
  • Kiesgroep Nebo, inclusief Avondrust
  • Kiesgroep Rehoboth (Goes) en Hebron
  • Kiesgroep Overhead
  • Kiesgroep Uitzicht

Rechten en plichten
De ondernemingsraad heeft verschillende rechten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de RvB.

Adviesrecht
De RvB is verplicht vooraf advies te vragen aan de ondernemingsraad voor besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden, inrichting of financiële positie van de organisatie.

Instemmingsrecht
De bestuurder heeft instemming van de OR nodig bij vaststelling, wijziging of intrekking van sociale regelingen (die eventueel niet inhoudelijk in de CAO geregeld zijn).

Initiatiefrecht
De ondernemingsraad mag zelf met voorstellen komen over alle zaken die de organisatie betreffen. De RvB is verplicht op deze initiatieven te reageren.

Informatierecht
Om haar taak goed uit te kunnen voeren heeft de ondernemingsraad recht op alle informatie over de organisatie die zij nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. De RvB is verplicht om deze informatie te verstrekken.

Informatie
Heeft u een vraag over de rol van de ondernemingsraad? Neem contact op met het ambtelijk secretariaat via or.secretariaat@cedrah.nl.