Sloop
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de asbestsanering en de sloop. Ondertussen is het oude zorggebouw helemaal gesloopt en is er weinig meer van over dan een hoop puin. Dit hebben veel bewoners, medewerkers en omwonenden zien gebeuren. Het zal voor velen ook een weemoedig gevoel geven. Zoveel jaren in het gebouw gewerkt of gewoond. Daar zijn mooie en droevige momenten geweest. Ook dit wijst ons erop dat alles in dit leven eindig is.
De puin die uit het gebouw komt wordt zoveel als mogelijk gescheiden en in verschillende afvalstromen afgevoerd en verwerkt. De steenachtige materialen worden op locatie vermalen zodat er zo weinig mogelijk transportbewegingen hoeven plaats te vinden.

Heiwerk
Zodra de bouwplaats vrij is van het gesloopte materiaal, wordt de bouwput voor de volgende fase gegraven. In de week vóór Kerst hoopt de aannemer het heiwerk uit te voeren. Er worden in totaal 32 palen geslagen met een behoorlijke lengte van 26 en 28 meter. De heier denkt hier drie dagen mee bezig te zijn, met mogelijk nog enkele palen op de vierde dag.
Dit zal voor enige overlast zorgen. Zeker omdat de heistelling tot vlakbij het zorggebouw en de Serviceflat komt om de palen voor de fundering aan te brengen. Met de aannemer, heier, toezichthouder en gemeente zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de veiligheid. Ook de bewoners, bezoekers en medewerkers wordt uitdrukkelijk gevraagd om ruime afstand te houden van de heistelling. Bij het zorggebouw zullen wij ervoor zorgen dat de bewoners van de appartementen aan de zijde van de bouwplaats, tussen het hoofd- en noodtrappenhuis, tijdens het heiwerk op de centrale huiskamer aanwezig zijn. Het overige van het heiwerk vindt plaats bij de hoofdtrappenhuizen van zowel het zorggebouw als de Serviceflat. Wij willen u vragen daar niet voor het raam te gaan staan kijken op een korte afstand. Er kan wel gewoon gebruik worden gemaakt van de gangen, liften en trappenhuizen.

Vervolg bouw
Aan het begin van het nieuwe jaar wordt gestart met het maken van de fundering en vindt het vervolg van de bouw plaats. De planning geeft aan dat de oplevering van de nieuwe laagbouw in april 2022 plaatsvindt. In deze laagbouw bevinden zich de verbindingsgang tussen het zorggebouw en de Serviceflat en de brasserie met ontmoetingsruimte. Na de oplevering door de aannemer moeten wij zelf als opdrachtgever nog onderdelen en inrichting aanbrengen in de keuken, brasserie en overige ruimten. In verschillende werkgroepen wordt nagedacht over de inrichting, brasserie en buitenruimte. Op dit moment bevinden de plannen voor de buitenruimte zich in een afrondende fase en worden hoveniers benaderd voor de aanleg van de nieuwe tuin. Na aanleg van de nieuwe tuin is het gehele nieuwbouwproject bij Uitzicht afgerond.