Algemeen en corona

Het jaar 2021 was voor de samenleving en voor woonzorgcentrum Beth-San als onderdeel van de Cedrah gemeenschap opnieuw een bewogen jaar. Bewoners, personeel en directie hadden bij voortduur te maken met coronamaatregelen. Gelukkig kwam het niet tot een volledig bezoekverbod, zoals kort na het uitbreken van de pandemie. Helaas waren wel andere beperkende maatregelen nodig om het virus zo min mogelijk kans te geven. Dat het virus van tijd tot tijd in ons land en daarbuiten veel mensen trof, toont aan dat we kwetsbaar zijn en in alles afhankelijk van de Heere. Als Cliëntenraad hebben wij in onze vergaderingen regelmatig nagedacht over het coronabeleid in Beth-San. Dit punt en in het bijzonder de bezoekregeling, kwamen in iedere vergadering terug op de agenda. Wij waarderen het dat in de besluitvorming rekening is gehouden met onze inbreng en zijn dankbaar dat de zorg in deze periode – dankzij de inzet van velen – gegeven kon worden aan onze bewoners.

Ook de Cliëntenraad werd door corona beperkt in het uitvoeren van taken, zoals fysiek vergaderen, het bezoeken van nieuwe bewoners en condoleances bij overlijden. Uiteraard hopen we dit weer op te pakken, zodra de situatie het toelaat.

Samenstelling cliëntenraad

Eind 2020 werd afscheid genomen van locatiemanager Jan Dirk Meijering en de voorzitter van de Cliëntenraad, Chris van Mourik. Hun plaatsen werden respectievelijk ingenomen door Martin van der Elst en Dico Bac. Op 4 maart vond een online kennismakingsgesprek plaats met Martin van der Elst. Daarnaast  nam mevr. Ike Lips als lid zitting in de Cliëntenraad per 1 januari 2021. Het aantal leden kwam daarmee op zeven.

Vergaderingen en gesprekspunten

De Cliëntenraad heeft in 2021 zeven keer vergaderd, waarvan drie keer online. Dat laatste was nog een hele uitdaging omdat niet iedereen verbinding had.

Een overzicht van de belangrijkste gesprekspunten:

 • Wijkzorg: voorstel vanuit Beth-San om afspraken in tijdsblokken te plannen. Goede communicatie is belangrijk/maatwerk moet mogelijk blijven.
 • 3e fase Beth-San: stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. de bouw van 70 appartementen op het terrein naast Beth-San. Wij maken ons sterk voor een directe verbinding vanuit Beth-San met de nieuwe appartementen en volgen de ontwikkelingen met belangstelling.
 • De wet Zorg en dwang: een medewerker van Beth-San gaf een toelichting op wat deze wet betekent voor de vrijheid van cliënten.
 • Het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad: op voorstel van de Centrale Cliëntenraad van Cedrah is het reglement besproken en op een aantal punten aangepast.
 • Rol van de gastvrouw op KSW: de teamleider praatte ons bij over de ondersteunende taken van gastvrouwen op kleinschalig wonen, waarbij bewoners zoveel mogelijk actief betrokken worden. Ons advies: biedt op de verschillende woongroepen hetzelfde niveau van activiteiten aan.
 • Verbouwing KSW: wij hebben gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de woongroepen te verplaatsen naar de benedenverdieping, zodat meer buitenactiviteiten voor de bewoners georganiseerd kunnen worden.
 • Mogelijkheid voor opbaren in Beth-San op een centrale plaats (zoals in het verleden) of het realiseren van een mortuarium in het dorp i.s.m. kerken, gemeente en uitvaartondernemers.
 • Strategisch Beleid 2021-2024: in een aparte vergadering heeft de Cliëntenraad aandacht gevraagd voor de volgende beleidsaspecten:
 • Borgen van identiteit door gesprekken met nieuwe bewoners en bij het aannemen van personeel
 • Ondersteuning van mantelzorgers/respijtzorg/dagbesteding en uitbreiding van technische hulpmiddeleninnovatie. Bespreek bij opname wat mantelzorgers kunnen/willen doen om de zorg te ontlasten
 • Eén loket voor de financiering biedt meer overzicht
 • Stimuleren van vrijwilligerswerk
 • Personeel binden door goed werkgeverschap
 • Bezuinigingen kunnen leiden tot verminderen van persoonlijk contact met de bewoners
 • PR van de Cliëntenraad:
 • Contactpersonen attenderen op het bestaan van de Cliëntenraad
 • Publicaties in de weekbrief en in Onderling Contact
 • Actualiseren van de folder van de Cliëntenraad.

Overige activiteiten

 • Een afvaardiging van de Cliëntenraad had een gesprek met de T.A. (Teunis) Stoop van de Raad van Bestuur van Cedrah over kwaliteit van zorg, identiteit en tevredenheid.
 • Een lid van de Cliëntenraad is betrokken bij de pilot leefcirkels (meer bewegingsvrijheid voor bewoners van KSW).
 • De voorzitter vertegenwoordigt onze Cliëntenraad in de Centrale Cliëntenraad van Cedrah door het bijwonen van vergaderingen.

Tenslotte

Terugkijkend op het jaar 2021 zijn we dankbaar voor wat God gaf en zien wij met vertrouwen uit naar een nieuw jaar, waarin wij D.V. mogen stilstaan bij het 50-jarig bestaan van Beth-San.

Cliëntenraad Beth-San