Corona-virus

Belangrijke informatie:

Beperkte mogelijkheid bezoek woonzorgcentra Cedrah

We zijn dankbaar dat de regels de komende tijd op allerlei terreinen minder streng worden. We blijven waken voor het risico op besmetting met het coronavirus. Tegelijk werken we aan de herstart van de dagelijkse zorg en activiteiten voor bewoners. De herstart gaat stap voor stap en zorgvuldig. 

Bij het openstellen van onze woonzorgcentra is vooral belangrijk dat op de locatie geen nieuwe besmettingen met het coronavirus bij bewoners zijn gecontateerd. Verder moeten alle stappen in samenspraak met de Clientenraad, de Ondernemingsraad en moet Cedrah de stappen melden bij de GGD.

Momenteel geldt dat per bewoner 1 vaste bezoeker op bezoek mag komen. 

Mocht u hieromtrent vragen hebben, informeer via de receptie van de locatie. 

Contactgegevens per locatie kunt u hier vinden: Cedrah locaties

Aanbevolen websites:

Wekelijkse videoboodschap van bestuurder Teunis Stoop

Communicatie (Bewoners, cliënten, externe bezoekers van de dagbesteding, vrijwilligers, 1e contactpersonen)

Onderzoek

Cedrah doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Er worden geen direct tot personen herleidbare gegevens naar andere partijen verzonden. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de klachtenfunctionaris 

Communicatie (naar medewerkers)

  • Via AFAS-inside te raadplegen