Corona-virus

Belangrijke informatie:

Sluiting woonzorgcentra Cedrah voor bezoek

Op 19 maart heeft de overheid opnieuw een maatregel afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. De overheid wil kwetsbare groepen beschermen en heeft het ingrijpende besluit genomen alle verpleeghuizen en woonvormen voor ouderen te sluiten voor bezoek.

Het besluit van de overheid betekent dat we vandaag ook de woonzorgcentra van Cedrah moeten sluiten voor bezoek. Wij volgen daarmee de richtlijn van de overheid. De maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare ouderen zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij realiseren ons dat dit voor bewoners en hun naasten een ingrijpende maatregel is.

We vragen huurders en eigenaren van zelfstandige woningen binnen de complexen van Cedrah zich te conformeren aan het beleid van Cedrah. Dit doen we omdat deze woningen direct verbonden zijn met het zorgcentrum en we verspreiding van het virus zoveel mogelijk willen voorkomen. Het beleid van Cedrah is dat niemand in het woonzorgcentrum, inclusief direct verbonden woningen, bezoek kan ontvangen.

Deze regel geldt voor alle complexen met uitzondering van de zelfstandige woningen aan de Briandlaan 1- 31 'het Anker' (Middelburg), huurwoningen aan de Wilde Veenen (Moerkapelle) en de Marnixflat (Goes).

Aanbevolen websites:

Wekelijkse videoboodschap van bestuurder Teunis Stoop

Communicatie (Bewoners, cliënten, externe bezoekers van de dagbesteding, vrijwilligers, 1e contactpersonen)

Onderzoek

Cedrah doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Er worden geen direct tot personen herleidbare gegevens naar andere partijen verzonden. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de klachtenfunctionaris 

Communicatie (naar medewerkers)

  • Via AFAS-inside te raadplegen