Missie & visie

Missie
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord.

Kernwaarden
De wijze waarop Cedrah de missie dagelijks in de praktijk brengt, wordt weergegeven in de volgende kernwaarden:

  • Zingeving: Met elkaar zoeken we naar de zin van het leven. Daarbij is de Bijbel ons richtsnoer, waarin God ons oproept om tot Zijn eer te leven. Wij leven vanuit het besef dat Gods verkiezende genade in Christus ons kan redden van zonde en dood door bekering en geloof.
  • Liefdevol: Voor ons betekent dat God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. We accepteren elkaar en verlenen zorg en diensten op een respectvolle en warme manier. Ook in de onderlinge samenwerking is sprake van aandacht voor de mens, vergevingsgezindheid en waardering voor elkaar.
  • Klantgericht: Als schepsel van God is ieder mens uniek en waardevol. We hebben oog voor de individuele klant met zijn mogelijkheden en zijn hierin dienstverlenend op professionele en deskundige wijze.
  • Openheid: We streven naar een open en transparante communicatie in alle lagen van de organisatie, met respect voor de ander. We luisteren naar elkaar, geven elkaar feedback en complimenteren elkaar.
  • Betrouwbaar: Als collega, zorgverlener en samenwerkingspartner zijn wij eerlijk, integer en duidelijk en nemen we verantwoordelijkheid voor datgene wat we doen. Dit wordt zichtbaar in ons handelen, waarin we reële afspraken maken en deze nakomen.


Visie 
Basisprincipes
1. Cedrah biedt wonen, zorg en diensten in en vanuit woongemeenschappen.
2. Cedrah koestert en versterkt de eigenheid en lokale kleur van de woongemeenschappen. Deze krijgt vorm door de vraag van de klanten, de lokale omstandigheden en de specifieke invulling van de identiteit.
3. Cedrah bevordert zelfredzaamheid en ondersteunt het behoud van sociale netwerken. Informele zorg en professionele zorg werken samen. Zo wordt de eigenwaarde van kwetsbare mensen versterkt.
4. Cedrah initieert wonen, zorg en diensten op plaatsen waar we kunnen aansluiten bij gedifferentieerde vragen uit de achterban.

Identiteit
5. Cedrah bevordert het delen van de identiteit in de woongemeenschap.
6. Cedrah koestert en versterkt de relatie met de reformatorische kerken.

Zorg en Diensten
7. Cedrah richt zich primair op het verlenen van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen, maar staat open voor andere zorgvragen.

Wonen en Vastgoed
8. Cedrah faciliteert comfortabel en duurzaam wonen in een woongemeenschap, in combinatie met zorg en aanvullende dienstverlening.
9. Cedrah speelt in op de marktontwikkelingen door transformatie en ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille.

Personeel en organisatie
10. Cedrah waarborgt de identiteit door medewerkers te benoemen die afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte. Cedrah vraagt hen de identiteit te onderschrijven en uit te dragen, zoals vastgelegd in het identiteitsprofiel.
11. Cedrah is een innovatieve organisatie met professionele en ondernemende medewerkers.

Samenwerking
12. Cedrah investeert in samenwerkingsrelaties die de realisatie van onze doelstellingen ondersteunen. Samenwerking met (qua identiteit) verwante organisaties verdient de voorkeur.

Uitvoering van missie en visie beweegt zich binnen de kaders die zijn aangegeven in de statuten. Daarin zijn grondslag (de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, zoals beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid) en doel (op christelijke wijze bieden van huisvesting en zorg aan mensen met een reformatorisch referentiekader) cruciaal.